Ik kan de woorden niet vinden.
Ik ken de woorden niet.
Ik laat iemand anders het woord doen.

Klinkt dit bekend? Voel je je ongemakkelijk of onzeker als je in het Engels wilt communiceren? Wees gerust, je kunt er iets aan doen. Het helpt om na te denken over wat je wilt, hoeveel tijd en energie je bereid bent te investeren en dan een gesprek aan te gaan met een leraar over wat je wilt kunnen en wat je in de weg zou kunnen staan.

Een obstakel kan een gebrek aan zelfvertrouwen zijn. Stel dat je de telefoon in het Engels moet beantwoorden. Je moet dit in real time doen en je kunt mensen niet vragen om te wachten terwijl je Google raadpleegt voor de vertaling van een Nederlands woord. En je kunt het volgende online conferentiegesprek niet uitstellen totdat je perfect Engels beheerst. Dus leer je te gebruiken wat je hebt. Vergeet perfect te zijn! Denken dat je perfect moet zijn is een enorm obstakel. Het zal je keer op keer laten struikelen.

Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze “de woorden niet kunnen vinden“. Dat betekent meestal dat ze moeite hebben met het maken van een zin. Een goed begin is luisteren, luisteren en nog eens luisteren – naar liedjes, podcasts, verhalen, films, wat dan ook. Kinderen leren luisteren en begrijpen lang voordat ze leren spreken. Dus wees als een kind en begin met luisteren.

Soms vragen mensen hoe lang de cursus duurt en wat hij kost. Er is geen pasklaar antwoord op die vraag. Dat komt omdat mensen verschillende startpunten en doelen hebben en hun ervaring verschilt.

Vorig jaar had ik bijvoorbeeld een studente in de hotelbranche die zich uitsluitend wilde richten op het kunnen communiceren in het Engels met restaurantgasten. Dus ontwierp ik een cursus die ze in 12 lessen kon afronden.

Aan de andere kant heb ik twee studenten die hun spreekvaardigheid in algemeen alledaags Engels willen verbeteren en die investeren in een cursus van 30 uur verspreid over meerdere maanden.

Ik moedig je aan om een gesprek aan te gaan met een docent over de resultaten die je wilt bereiken, wat het makkelijk of moeilijk voor je maakt en hoeveel tijd je kunt en wilt investeren in je leerproces.

Vind vooral plezier in wat je doet.

English Version

I can’t find the words.
I don’t know the words.
I let someone else do the talking.

Does this sound familiar? Do you feel uncomfortable or unsure when you want to communicate in English. Take heart, you can do something about it. It helps to think about what you want, how much time and energy you are willing invest and then to have a conversation with a teacher about what you want to be able to do and what could be getting in your way.

An obstacle can be lack of confidence. Say you need to answer the phone in English. You need to do this in real time and you can’t ask people to wait while you consult Google for the translation of a Dutch word. And you cannot postpone the next online conference call until you have mastered perfect English. So you learn to use what you have. Forget about being perfect! Thinking you have to be perfect is a huge obstacle. It will trip you time and again.

I often hear people say that they “can’t find the words”. That usually means they have difficulty creating a sentence. A good start is to listen, listen and listen again – to songs, podcasts, stories, films, whatever. Children learn to listen and to understand long before they learn to speak. So be like a child and start with listening.

Sometimes people ask how long the course is and what it costs. There is no one-size-fits-all answer to that question. That’s because people have different starting points and different goals and their experience is different.

For example, last year I had a student in the hotel industry who wanted to focus exclusively on being able to communicate in English with restaurant guests. So I designed a course that she could complete in 12 lessons.

On the other hand, I have two students who want to improve their fluency in general everyday English and they are investing in a 30-hour course spread out over several months.

I encourage you to have a conversation with a teacher about the results you want to achieve, what makes it easy or difficult for you and how much time you are able and willing to invest in your learning.

Most of all, find joy in what you are doing.